Email Marketing

  • Email marketing คืออะไร
  • Email marketing คืออะไร

    บริการ email marketing เป็นบริการช่วยให้ผู้ใช้บริการ สามารถจัดส่ง emailข่าวสารต่างๆไปยัง mailของลูกค้าหรือemailของสมาชิก รายบุคคล เพื่อ Update ข่าวสาร, สินค้า หรือบริการใหม่ๆของบริษัทเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า ถือเป็นการทำการตลาดออนไลน์ในอีกรูปแบบหนึ่ง