Keyword "Google Apps Business ต่างจาก Gmail อย่างไร"

1. Gmail ต่างจาก Google Apps อย่างไร

Google Apps Business หรือว่าอีเมล์ระบบนั้นมีข้อดีและสามารถทำงานได้มากกว่า Gmail ที่เป็นแค่ Account ทั่วไป เพียง Account เดียวก็สามารถที่ใช้บริการส่วนเสริมต่างๆของ Google ได้ทั้งหมดซึ่งการทำงานที่แตกต่างไปนั้นล้วนแต่จำเป็นและสะดวกต่อการใช้งานในองค์กรของคุณซึ่งข้อดีของ Google Apps Business นั้นมีข้อดีและแตกต่างจากGmail ทั่วไป

2. Comparison Between Google Apps and Gmail

อีเมล์ระบบ Google Apps Business นั้นมีข้อดีและสามารถทำงานได้มากกว่า Gmail ที่เป็น Account ทั่วไป เพียง Account เดียวก็สามารถที่จะใช้งานส่วนเสริมต่างๆ ของ Google ได้ทั้งหมด ซึ่งการทำงานที่แตกต่างไปนั้นล้วนแต่จำเป็นและสะดวกต่อการใช้งานในองค์กรของคุณ ซึ่งข้อดีของ Google Apps Business นั้นมีข้อดีและแตกต่างจาก Gmail ทั่วไป ดังต่อไปนี้