Keyword "Google Apps Business มีอะไรบ้าง"

1. Google Apps Business Overview

Google Apps คือ แอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้นมาโดย Google เพื่อให้บริการทางด้านการบริหารจัดการภายในองค์กร ซึ่งได้มีการรวมแอปพลิเคชัน ต่างๆ ที่ถือว่ามีความจำเป็นต่อองค์กรในปัจจุบันอันได้แก่ Google Apps for Work,Google Calendar,Google Docs,Google Talk,Google Site