บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด(สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์
     ชั้น 27 ห้องเลขที่ 272 
     ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
     เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 02.675.9371
 092.262.6390
 097.008.6314 (ฝ่ายขาย)
 support@dmit.co.th