บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด(สำนักงานใหญ่)

เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์
     ชั้น 27 ห้องเลขที่ 272 
     ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
     เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
 02.675.9371
 092.262.6390
 097.008.6314 (ฝ่ายขาย)
 support@dmit.co.th

แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัท และที่อยู่ในการออกใบกำกับภาษี

ชื่อบริษัท:  ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด
ที่อยู่:  เลขที่ 43 อาคารไทย ซีซี ทาวเวอร์ ชั้น 27 ห้อง 272
ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี:  0105558024720
เบอร์ติดต่อ: 

02-675-9371 ( อัตโนมัติ 3 คู่สาย)

บริการหลังการขาย:  092-262-6390
ฝ่ายขาย:  097-008-6314
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 เป็นต้นไป