Add Account Apple Mail on MacBook

Updated: 12.02.2016 : 04:53  By: Sasina

การเพิ่มอีเมล์ใน Apple Mail เป็นการเพิ่มบัญชีผู้ใช้ Google apps Business ในโปรแกรม Mail ของ Apple บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อสื่อสารไม่ว่าเป็นข้อมูลขาเข้า และส่งออก  และเป็นช่องทางอีเมล์อีกช่องทางหนึ่งทีสามารถประหยัดเวลาง่ายต่อการทำงานของคุณ ซึ่งมีวิธีการตั้งค่าดังต่อไปนี้
 1. คลิก Launchpad บน desktop
  google apps business on mac book
 2. เปิดโปรแกรม Mail
  google apps business on mac book
 3. คลิกที่ Mail เลือก Add Account...
  google apps business on mac book
 4. คลิกเลือก Google จากนั้น คลิกปุ่ม Continue
 5. กรอกข้อมูล Name คือ ชื่อที่ต้องโชว์ E-mail Address คือ เมล์ของคุณ และ passwordคือ รหัสผ่าน จากนั้น คลิกSet Up
  google apps business on mac book
 6. เลือก Apps ที่ต้องการใช้ระบบบน Apple จากนั้น คลิก Done
  google apps business on mac book
 7. อีเมล์ที่ทำการเพิ่มเข้าไปจะแสดงให้เห็นแถบด้านข้าง
  google apps business on mac book