Delete Calendar

Updated: 15.02.2016 : 09:32  By: Sasina

ปฏิทินที่เราสร้างและแบ่งปันไปให้ผู้อื่น หากเราไม่ต้องการใช้งานปฏิทินนั้น เราสามารถลบทิ้งออกจากตารางปฏิทินของเราได้ โดยขั้นตอนดังต่อไปนี้
 1. เข้าสู่ระบบ Google Apps Business แล้วไปที่ปฎิทินของคุณ

  Google Apps Business
 2. เข้าเมนูการตั้งค่า”

  Google Apps Business
 3. เข้าไปที่ปฎิทิน

  Google Apps Business
 4. คลิก “ยกเลิกการสมัคร” ที่ปฎิทินที่คุณต้องการลบ

  Google Apps Thai
 5. คลิกยกเลิกการสมัคร

  Google Apps Business
 6. เสร็จสิ้นการลบปฎิทิน