How to Change Profile

Updated: 15.02.2016 : 08:51  By: Sasina

การเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ เป็นการเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใน Google Apps Business เพื่อแสดงรุปภาพประจำตัวของคุณ โดยมีวิธีการตั้งค่าดังนี้
 1. Sign in Google Apps Business ด้วย UserName และ Password จากนั้นไปที่รูปฟันเฟืองแล้วไปที่  Settings 
  Google Apps Business
 2. ไปแท็ป General จากนั้นไปที่ My Picture แล้วที่คลิกที่ Change picture
  Google Apps Business
 3. จะขึ้น Pop up นี้มา จากนั้นเลือกคลิก Choose File แล้วเลือกภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณ
  Google Apps Business
 4.  เมื่อเลือกภาพของคุณเสร็จแล้ว เลื่อนไปด้านกด Save เพื่อบันทึก
  Google Apps Business