Check Storage Google Drive

Updated: 02.09.2016 : 03:45  By: Unchitta

Google Drive หรือ Google Docs คือโปรแกรมการจัดการเอกสารออนไลน์ของทาง Google หลักการทำงานจะคล้ายกับโปรแกรมเอกสาร ผู้ใช้สามารถเข้าถึงเอกสารแบบออนไลน์ได้โดยผ่านการใช้บเว็บเบราว์เซอร์ต่างๆเช่น Inter Explorer, Chrome, Firefox และSafari ซึ่งจะทำให้การใช้งานของเอกสารมีความสะดวกมากขึ้น สามารถใช้งานหรือแก้ไขข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาทำให้เอกสารต่างๆเหล่านั้นมีความเป็นปัจจุบันมากขึ้น และยังสามารถใช้งานร่วมกับผู้อื่นได้ ซึ่งมีพื้นที่เก็บข้อมูลสูงถึง 30GB  โดยที่ผู้ใช้สามารถเช็คพื้นที่การใช้งานของตนได้ดังนี้

วิธีการเช็คพื้นที่การใช้งานของ Google Drive มี 2 วิธี คือ
วิธีที่1

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Apps Business ให้เรียบร้อย
 2. เปิด Google Drive ขึ้นมา

  Google Drive

 3. ไปที่เมนู “รูปเฟือง” แล้วเลือกเมนู “ตั้งค่า (Setting)”

  Google Drive

 4. จากนั้นพื้นที่การใช้งานบน Google Drive จะแสดงอยู่ที่เมนูแถบล่างสุด

  Google Drive

 

วิธีที่2

 1. ลงชื่อเข้าใช้ Google Apps Business ให้เรียบร้อย
 2. เปิด Google Drive ขึ้นมา

  Google Drive

 3. นำเม้าส์ไปชี้ที่ตัวหนังสือด้านล่างซ้ายมือ เพื่อดูพื้นที่การใช้งานของ Drive เมื่อนำเม้าส์ไปชี้แล้วจะมีกรอบข้อความแสดงพื้นที่การใช้งานบน Drive ขึ้นมา

  Google Drive