Remove Google Apps on Samsung

Updated: 16.03.2016 : 02:37  By: Sasina

การลบบัญชีอีเมล์บน  Samsung เป็นการลบ Account  Google Apps Business ออกจากโทรศัทท์เคลื่อนที่ของคุณ  ซึ่งไม่ว่าจะข้อมูลปฏิทิน และข้อมูลอื่นๆ จะถูกลบออกไปด้วยโดยมีวิธีการลบดังนี้
 1. ไปที่เมนูรูป Settings

  Google Apps Business

 2. จากนั้นไปที่ Accounts  เลือก Google

  Google Apps Business

 3. จะเห็นเมล์ที่คุณได้ทำการ Sign in ไว้ จากนั้นทำการเลือกเมล์ที่คุณต้องการลบ

  Google Apps Business

 4. เลือก  Remove Account เพื่อทำการลบเมล์นั้น

  Google Apps Business

 5. จะขึ้น Pop Up ว่า คุณต้องการลบ Google Apps Business นี้ใช่ไหม ถ้าคุณตกลงให้เลือก Remove Account

  Google Apps Business

 6. เมื่อทำการลบสำเร็จแล้ว จะไม่มีเมล์นั้นแล้ว แสดงว่าคุณทำการลบเรียบร้อยแล้ว

  Google Apps Business