Remove Google Apps on Windows Phone

Updated: 16.03.2016 : 02:37  By: Sasina

การลบบัญชีผู้ใช้ Google Apps Business จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบปฏิบัติการ Windows Phone เป็นการลบบัญชีอีเมล์ของออกจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ได้ทำการ sign in ไว้ ซึ่งหากมีการลบบัญชีอีเมล์แล้ว จะทำให้ข้อมูลต่าง ๆ จะถูกลบออกจากเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ของเราออกทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น อีเมล์ ปฏิทิน โดยมีวิธีการลบดังนี้
1. เข้าไปที่เมนู “การตั้งค่า” เพื่อเข้าสู่การตั้งค่าต่าง ๆ ของโทรศัพท์

การลบบัญชีผู้ใช้ Google บน Windows Phone

2. เข้าไปที่เมนู “อีเมล์+บัญชี

การลบบัญชีผู้ใช้ Google บน Windows Phone

3. แตะค้างที่ บัญชี Google เพื่อให้มีหน้าต่างสำหรับการลบบัญชี Google Apps Business ขึ้น

การลบบัญชีผู้ใช้ Google บน Windows Phone

4. เลือก “ลบ” เพื่อเป็นการยืนยันการลบบัญชีอีเมล์ Google Apps Business ออกจากโทรศัพท์เคลื่อนที่

การลบบัญชีผู้ใช้ Google บน Windows Phone