Attach File to Calendar

Updated: 16.03.2016 : 02:06  By: Sasina

การแนบไฟล์ในปฏิทิน ทำให้คุณสามารถใช้สิ่งที่แนบมาเพื่อรวมไฟล์อย่างน้อยหนึ่งไฟล์ในปฏิทินที่คุณสร้างขึ้นได้ การแนบไฟล์หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเข้าไปในอีเวนท์ต่างๆของคุณ ทำให้คุณมีรายละเอียดต่างๆที่จำเป็นเมื่อคุณเริ่มต้นประชุม และทำให้คุณสามารถทำงานเชื่อมต่อกับทีมของคุณได้ตลอดเวลา มีขั้นตอนวิธีการทำดังนี้
 1. เข้าสู่ระบบแล้วเลือกปฏิทิน Google Calendar
 2. คลิกบนวันที่ ที่ต้องการระบุกิจกรรม ให้คลิกเลือก “แก้ไขรายละเอียดกิจกรรม” 

  Calendar 1

 3. คลิก "เพิ่มไฟล์แนบ" เพื่อทำการแนบไฟล์ที่ต้องการ

  Calendar 2

 4. จากนั้นจะปรากฏหน้าจอให้เลือกไฟล์จากระบบเอกสาร (Google Docs) โดยให้คลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการจะสัญลักษณ์ / หน้าไฟล์ที่ต้องการแนบ แล้วคลิกปุ่ม“เลือก”

  Calendar 3

 5. จากนั้นจะปรากฏหน้าจอ โดยแสดงรายชื่อไฟล์ที่ต้องการแนบ

  Calendar 4

 6. คลิกปุ่ม “บันทึก” เป็นอันเสร็จสิ้น