สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) วางใจเลือกใช้ G Suite กับ Dmit ครบถ้วน สอดคล้อง และตอบโจทย์กับการทำงานในองค์กร

แก้ไขล่าสุด: 08.11.2016 : 12:07  โดย: Manussanan

 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) จัดเป็นองค์กรภายใต้กำกับของรัฐ โดยกระบวนการทำงานและวิธีการขับเคลื่อนงานนั้น ได้เปิดกว้างและเปิดรับ ทั้งองค์ความรู้ กระบวนการ วิธีการ ระบบงาน ตลอดจนเครื่องมือใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมากมายตามยุคสมัย ไม่ใช่เฉพาะแค่ด้านไอทีเท่านั้น แต่หากยังรวมไปถึงด้านอื่นๆ ด้วย จุดเด่นที่สำคัญขององค์กรเรา ทั้งในด้านของวัฒนธรรมในการทำงาน รวมไปถึงบุคลากร ล้วนแล้วแต่มีความพร้อมที่จะเรียนรู้และยอมรับการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ที่ดีกว่าเดิมเสมอ หากสิ่งนั้นสามารถช่วยเหลือและเสริมสร้างการทำงานเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายดังที่ได้วางเอาไว้ตามยุทธศาสตร์และนโยบายขององค์กร

รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงานผู้อำนวยการ ให้สัมภาษณ์กับทาง ดีมีเตอร์ ไอซีที เกี่ยวกับการใช้งาน G Suite (Google Apps for Nonprofits)
 
 
เพราะเหตุใด สกว. จึงเลือกใช้ G Suite (Google Apps for Nonprofits) มาใช้ในการปรับเปลี่ยนการทำงานขององค์กร ?
 
นอกเหนือไปจากเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆ ที่ถูกรวบรวมเอาไว้ใน G Suite  (Google Apps for Nonprofits) ซึ่งครบถ้วน สอดคล้อง และตอบสนองต่อกระบวนการในการทำงานขององค์กรเราแล้ว การคำนึงถึงเรื่องประสิทธิภาพ เสถียรภาพ ตลอดจนด้านความปลอดภัยและการบริการที่ได้มาตรฐานตามสากล ถือเป็นเงื่อนไขอีกหลายข้อที่เราได้นำมาใช้ตัดสินใจเลือก G Suite (Google Apps for Nonprofits) เพื่อขับเคลื่อนองค์กรของเรา อีกส่วนที่ต้องกล่าวถึง คือการมองการไกลและมีวิสัยทัศน์ของ ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยคนปัจจุบัน ที่ได้เล็งเห็นในความสามารถและคุณสมบัติต่างๆ ของ G Suite (Google Apps for Nonprofits) ว่าสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการต่างๆ ของการทำงาน และเหมาะสมต่อการนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปสู่ยุค Thailand 4.0 ได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
 
 
D.Apisak.jpgสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและเห็นได้ชัดเจนจากการนำ G Suite มาใช้กับ สกว. คืออะไรคะ ?
 
เสียงตอบรับจากภายในองค์กรหลังจากเริ่มนำ G Suite (Google Apps for Nonprofits) เข้ามาใช้ปรากฎไปในทิศทางเดียวกัน ว่าเครื่องมือหลายชิ้นตอบโจทย์และสนองตอบต่อกระบวนการในการทำงานหลายด้าน นอกจากเรื่องความครบครันและความเข้ากันได้ของเครื่องมือต่างๆ ซึ่งเป็นมาตรฐานที่มีให้อย่างครบถ้วนแล้ว การใช้งานที่ง่ายและสะดวกโดยสามารถเรียกใช้ผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลายถือว่ามีประโยชน์และส่งเสริมการทำงานขององค์กรได้เป็นอย่างดี
เครื่องมืออื่นๆ ที่น่าสนใจของ G Suite (Google Apps for Nonprofits) นอกเหนือจากการใช้งานเฉพาะฟังค์ชั่นอีเมล์แล้ว คือ Hangouts ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการประชุมร่วมกับบุคคลภายนอกองค์กรผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งปัจจุบันนั้นมีอยู่ทุกที่ทุกอุปกรณ์  ผลลัพธ์ที่ได้นอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางแล้ว ยังสามารถช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มโอกาสในการทำงานด้านอื่นๆ มากขึ้นอีกด้วย และส่วนที่พิเศษคือ องค์กรเราได้นำเอา Classroom ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการการเรียนการสอนมาประยุกต์ใช้ในการจัดการและจัดทำความรู้ภายในองค์กรในลักษณะของ Knowledge Management ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มแนวทางสำหรับสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ระหว่างบุคคลากรภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี
 
 
การสนับสนุนของผู้บริหารในการเปลี่ยนแปลงการทำงานภายในองค์กร โดยการนำ G Suite (Google Apps for Nonprofits) มาใช้งานอย่างไรบ้างคะ ?
 
นอกเหนือไปจากการจัดทำนโยบายหรือการกำหนดกลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจและยุทธศาสตร์ขององค์กรแล้ว ผู้บริหารทุกท่านได้ริเริ่มใช้งาน G Suite (Google Apps for Nonprofits) ในระยะแรกของการปรับเปลี่ยนระบบก่อน เพื่อนำร่องและชี้นำให้บุคลากรภายในองค์กรได้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ ซึ่งนับได้ว่าเป็นอีกบทบาทหนึ่งด้านการพัฒนาระบบงานดิจิทัลและสารสนเทศภายในงานองค์กรที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการบริหารงาน ในส่วนของการผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาทักษะ การสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนการสร้างความสุขในการทำงานให้แก่บุคลากรภายในองค์กร ซึ่งสำหรับ สกว. นั้นถือว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรที่สำคัญเป็นอันดับแรกที่ต้องให้การดูแลและเอาใจใส่อย่างเป็นพิเศษ ทั้งนี้ผู้บริหารของเราได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว ตั้งแต่มีการพลักดันและสนับสนุนทีมผู้ดูแลระบบให้ได้รับการศึกษา เรียนรู้ และอบรมในเรื่องของการจัดการและดูแลระบบ G Suite (Google Apps for Nonprofits)  เพิ่มเติม เพื่อให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงและสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนระบบได้ทันท่วงที รวมไปจนถึงการให้ผู้บริหารที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือเพื่อวางแผนการเปลี่ยนผ่านระบบ การคำนวนผลกระทบและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ตลอดจนมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมบุคคลกรภายในองค์กรให้มีความพร้อมและทัศนคติที่ดีต่อการใช้งาน G Suite (Google Apps for Nonprofits)  โดยที่ผ่านมาบุคลากรทุกคนจะเห็นได้ว่าการใช้งานระบบใหม่นั้นสามารถช่วยลดและช่วยเหลือพวกเขาในด้านการทำงานได้ดีขึ้นอย่างไรบ้างผ่านการใช้งานจริงของผู้บริหารทุกท่าน
 
 
รศ.ดร.อภิศักดิ์ ธีระวิสิษฐ์ ยังบอกอีกว่า การใช้งาน G Suite (Google Apps for Nonprofits) สำหรับ สกว.นอกจากจะเป็นระบบที่มีประโยชน์ มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ สามารถช่วยลดภาระและแก้ไขปัญหาในกระบวนการทำงานภายในองค์กรแล้ว ยังสามารถช่วยเติมความสุขเข้าไปในกระบวนการทำงานของบุคลากรได้อีกด้วย
 


 

บริษัท ดีมีเตอร์ ไอซีที จำกัด ผู้ให้บริการ G Suite (Google Apps for Work) ในประเทศไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมโปรโมชั่นพิเศษ โทรเลย!  02-675-9371
 092-262-6390                                                   
 097-008-6314 (ฝ่ายขาย)
 support@dmit.co.th

Official LINE